رویکرد های توسعه و مدیریت بهره وری

رویكردهای توسعه

از طریق افزایش سرمایه گذاری های جدید انسانی و فیزیكی و افزایش ظرفیت های جدید
از طریق استفاده بهتر از سرمایه گذاری های قبلی انسانی و فیزیكی و ظرفیت های موجود
از طریق استفاده از سرمایه گذاری های قبلی و افزایش سرمایه گذاری های جدید
مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر افزایش عوامل تولید
مدل توسعه اقتصادی با رویكرد ارتقای بهره‌وری

مدیریت بهره‌وری :

منظور از مدیریت بهره‌وری ، اداره كردن مجموعه فعالیتهایی است كه به منظور ارتقای بهره‌وری صورت می پذیرد.
مدیـریت موثر بهره‌وری مستلزم لحـاظ داشتن دو معیـار عملكـرد، یعنی اثر بخشی و كارآیی به طور همزمان می باشد. زیرا تنها زمانی می توان سیستمی را بهره‌وری دانست كه در آن سیستم، فعالیتهای درست به صورت درستی انجام شوند. از این رو است كه موفقیت مدیریت بهره‌وری ، برقراری تعادل میان مدیریت عملیاتی و مدیریت استراتژیك است. چرا كه مدیریت عملیاتی مرتبط با كارآیی و مدیریت استراتژیك مرتبط با اثر بخشی می باشد.

اصول مدیریت بهره‌وری :

اصول مدیریت بهره‌وری به شرح ذیل می باشد :
تلاشهای افزایش بهره‌وری باید همه جانبه و توسط تمام كاركنان انجام شود.
كوششهای افزایش بهره‌وری باید دائم و مستمر باشد.
برنامه های افزایش بهره‌وری باید از حمایت كامل ، فعالانه ،مشهود و شاركت مدیران تمام سطوح به ویژه مدیران رده بالا برخوردار باشد.
در برنامه های افزایش بهره‌وری باید از جز جز دانش شغلی و خلاقیت هر چه بیشتر كاركنان ،بدون در نظر گرفتن سمت آنها بهره برداری گردد.
سازمان باید بتواند شاخصهای كمی سطوح بهره‌وری هر قسمت یا واحد را شناسایی كند.
اصول مدیریت بهره‌وری
مدیران باید قادر باشند اهداف محسوس بهره‌وری را برای كلیه بخشهای سازمان مشخص نموده و حمایت و تایید افراد مافوق ،پذیرش و تعهد افراد زیر دست و همكاری همكاران خود را جلب نماید.
باید نظامی ایجاد كرد كه بتواند به طور پیوسته و دقیق نتایج افزایش بهره‌وری را نسبت به هدفهای تعیین شده منتشر كند و به طور منظم این اطلاعات را به تمام مدیران ذینفع برساند.
درجه موفقیت و تحقق هدفهای بهره‌وری باید داده ای مهم برای ارزیابی عملكرد مدیریت باشد و نظام پاداش باید به موفقیت ارتقای بهره‌وری كمك كند.
كاركنان خدمات فنی كه هم در سنجش و افزایش بهره‌وری تخصص دارند و هم برنامه ها را هماهنگ می كنند برای سازمان سودمند و لازمند.
مدیریت باید قادر باشد تا عواملی را كه منجر به بهره‌وری پایین در سازمان می شود شناسایی و اصلاح كند.

چرخه مدیریت بهره‌وری :

چرخه مدیریت بهره‌وری فرایندی است که طی آن بین مجموعه عوامل تولید بهترین ترکیب حاصل و  تناسب با شرایط درون و برون سازمانی در بهره‌وری تغییراتی حاصل می گردد. با عنایت به اینکه بهبود فرایندی بی پایان است لذا در مدیریت بهره‌وری همواره به این نکته باید توجه نمود و آن را فرایندی مستمر تلقی نمود.
مدیریت بهبود بهره‌وری در واقع چرخه ای مشتمل بر قدمهای اصلی اندازه گیری، تحلیل، برنامه ریزی و بهبود است که بایستی به طور مداوم تکرار گردد
چرخه بهره‌وری شامل 4 مرحله زیر می باشد که می بایست پس از شناخت جامع سازمان مورد اجرا قرار گیرد:
 - تعیین شاخصهای بهره‌وری و اندازه گیری آنها
-  تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره‌وری
 - برنامه ریزی بهبود بهره‌وری
 - اجرای برنامه های بهبود بهره‌وری

تعیین شاخصهای بهره‌وری و اندازه گیری آنها

اندازه گیری بهره‌وری عبارت از فرآیندی است که بر اساس آن شاخصهای بهره‌وری مناسب با اهداف و رسالتهای اصلی سازمان در سطوح مختلف تعریف شده و با تعیین نظام آماری لازم ، امکان محاسبه شاخصهای بهره‌وری فراهم می شود. شکل کلی شاخصهای بهره‌وری به صورت نسبت ستانده به داده و یا خروجی ها به ورودی های سیستم می باشد.

تجزیه و تحلیل بهره‌وری

تحلیل بهره‌وری فرآیندی است که طی آن تغییرات بهره‌وری و علل آن و یا تغییرات سیستم مورد مطالعه براثر
تغییرات بهره‌وری و سازو کارهای حاکم بر این تغییرات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی روشهای معمول برای تحلیل شاخصهای بهره‌وری شامل بررسی تطبیقی شاخصهای واقعی و برنامه ریزی شده ، روش معیار محک زنی می باشد.

برنامه ریزی بهبود بهره‌وری

فرآیندی است که طی آن رویکرد بهبود بهره‌وری تدوین و در چارچوب آن فعالیتهای مورد نیاز برای بهبود بهره- وری در قالب برنامه ریزی استراتژیک مشخص شده است و بسیاری از برنامه های اجرائی دیگر نیز پس از اندازه- گیری و تحلیل شاخصها و شناسائی زمینه های ارتقاء بهره‌وری و تدوین راهبردها و اهداف ارتقاء بهره‌وری مشخص می شود. بررسی و استفاده از تکنیکهای مدیریتی مانند گروههای حل مساله و روشهای 5Sاز جمله   موضوعات و مطالب مورد توجه در برنامه ریزی بهبود بهره‌وری سازمان می باشد   

اجرای برنامه های بهبود بهره‌وری

فعالیتهای بهبود بهره‌وری فعالیتهائی هستند که به منظور تحقق اهداف بهره‌وری سازمان مورد اجرا قرار می-
گیرند. در این مرحله فعالیتهای تدوین شده بر حسب اولویت و با رعایت توالی و زمان بندی های مربوطه به اجرا درآید تا اهداف بهبود بهره‌وری تحقق یابد. لازم به توضیح است که در مراحل ذکر شده فوق نقش و همکاری مجدانه کمیته بهره‌وری سازمان و اعضا گروههای کار و همکاریهای صمیمانه مدیران سازمان و کلیه کارکنان آن به طور مستمر نقش کلیدی و سازنده ایفا می کنند.
مراحل ذکر گردیده مراحل کلی از استقرار چرخه بهره‌وری می باشد که می بایست پس از انتخاب مدل مد نظر
آن را مورد اجرا قرار داد. موفقیت مراحل ذکر گردیده در گرو وجود زمینه و بستر مناسب در هنگام اجرا می باشد و این بستر مناسب است که می تواند ضامن این موفقیت باشد.

دریافت مستندات جایزه

برای دریافت مستندات یا تصاویر مراسم اختتامیه جایزه بهره وری 1404 با دبیرخانه جایزه تماس حاصل فرمایید.

NPA1404 leader

NPA1404 dolat

npa1404 President2