معیارها و مدل ارزیابی

معرفی مدل ارزیابی جایزه بهره‌وری 1404

مدل ارزیابی جایزه با رویکرد استقرار چرخه مدیریت بهره وری (MAPI) در سازمان طراحی شده است. بر این اساس، سازمان های حاضر در نظام ارزیابی، بر اساس اقداماتی که می بایست در حوزه سنجش، تحلیل و آسیب شناسی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های بهبود انجام دهند مورد ارزیابی قرار می گیرند. همچنین یک گام اولیه تحت عنوان آماده سازی و فرهنگ سازی به این چرخه اضافه شده است که پیاده سازی بسترها و مقدمات اجرای چرخه بهره وری را در بر می گیرد. 

بنابراین، سازمان های حاضر، پس از ارزیابی، وضعیت خود را در زمینه استقرار چرخه مدیریت بهره وری و همچنین نتایج کمی بهره وری (در قالب شاخص های بهره وری) خواهند دید.

 منطق امتیازدهی

 این مدل دارای 6 معیار و 37 زیرمعیار و 1000 امتیاز می باشد. معیارهای مدل عبارتند از آماده سازی، سنجش بهره وری، تحلیل و آسیب شناسی، برنامه ریزی بهبود، اجرای برنامه های بهبود و استمرار چرخه و در نهایت معیار نتایج.

 

ردیف معیار امتیاز
1 آماده سازی 75 امتیاز
2 سنجش بهره وری 105 امتیاز
3 تحلیل و آسیب شناسی بهره وری 90 امتیاز
4  برنامه ریزی بهبود 75 امتیاز
5  اجرای برنامه های بهبود و استمرار چرخه بهره وری 105 امتیاز
6 نتايج 550 امتیاز
 جمع  1000

 

شیوه ارزیابی

الف - ارسال فرم ارزیابی : در گام اول ارزیابی، چک لیست ارزیابی به همراه شیوه نامه تکمیل برای متقاضیان ارسال می شود. در این مرحله، در کنار شیوه نامه تکمیل که برای متقاضیان ارسال می شود، هرگونه ابهام احتمالی در سوالات و معیارها، با تماس مخاطب با دبیرخانه جایزه، توسط کارشناسان جایزه برطرف می گردد.

ب -دریافت نتایج خود ارزیابی و مستندات مربوطه (شواهد مربوط به توانمندسازها و صورت های مالی سازمان) : چک لیست تکمیل شده توسط سازمان متقاضی، به همراه فرم تکمیل شده اطلاعات مالی، و مستندات مربوطه شامل شواهد لازم (از جمله نظام نامه، اسناد راهبردی، اسناد فرایندی، صورت های مالی و ...) به دبیرخانه جایزه بهره وری 1404 ارسال می گردد.

ج - بررسی مستندات سازمان توسط تیم ارزیاب: به موازات ارسال مستندات از سوی سازمان ها، تیم های ارزیابی در دبیرخانه جایزه تشکیل شده و پس از بررسی مستندات و تاپید نهایی نتایج توسط سرارزیاب جایزه امتیاز مکتسبه توسط سازمان ها مشخص می گردد. بنا بر تشخیص تیم ارزیاب در صورت نیاز به صحه‌گذاری مستندات ارائه‌شده از سوی سازمانها بازدید میدانی نیز صورت خواهد پذیرفت.

 د - تدوین گزارش بازخورد : گزارش بازخورد، گزارشی است که حاوی توصیف وضعیت فعلی سازمان در محورهای مختلف، محاسبه شاخص های بهره وری سازمان و تحلیل روند آنها، تشریح نقاط قوت و ضعف سازمان بر مبنای مدل ارزیابی جایزه و در نهایت، پیشنهاد راهکارهای بهبود برای ارتقاء وضعیت بهره وری سازمان بر اساس مستندات و شواهد دریافتی می شود.

دریافت مستندات جایزه

برای دریافت مستندات یا تصاویر مراسم اختتامیه جایزه بهره وری 1404 با دبیرخانه جایزه تماس حاصل فرمایید.

NPA1404 leader

NPA1404 dolat

npa1404 President2